Interpelacja

w sprawie realizacji wniosku Stołecznego Konserwatora Zabytków o zmianę zapisów w projekcie mpzp dla rejonu "Sadybianki"

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku ze skierowaniem do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy prośby Stołecznego Konserwatora Zabytków (z 7 maja 2015 r.) o zmianę zapisów dopuszczających zabudowę aż 80 % w projekcie i na rysunku planu dla jednostki 3US (z obrębu 1-05-32, przy ul. Okrężnej 73A) w przygotowywanym do uchwalenia miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu potocznie określanego jako rejon TKKF "Sadybianka" zwracam się o:

  • monitorowanie przez Zarząd Dzielnicy Mokotów realizacji przez odpowiednie organy M.St. Warszawy ww. wniosku Stołecznego Konserwatora Zabytków dotyczącego jednostki 3US;
  • wystąpienie z pisemnym wnioskiem do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego M.St. Warszawy o dopilnowanie redukcji dopuszczalnej intensywności zabudowy w projekcie mpzp dla jednostki 3US ("Sadybianka").

Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl