Interpelacja

w sprawie wykonania decyzji nakazującej rozbiórkę na terenie Sadybianki

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z upłynięciem 11 marca 2017 r. ostatecznego czasu na realizację Decyzji Nr 86 K/15 Stołecznego Konserwatora Zabytków z 24 września 2015 r. utrzymanej w mocy prawomocną decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 11 marca 2016 r., znak DOZ-OAiK.660.1295.2015.MT [111/2015], nakazującej rozbiórkę namiotów przykrywających korty tenisowe na działce ew. nr 46 w obrębie 10532 przy ul. Okrężnej 73A, proszę o odpowiedź na pytanie:

  • jakie działania podjął Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w związku z brakiem wykonania w/w decyzji nakazującej rozbiórkę?

Decyzję o rozbiórce wydało miasto stołeczne Warszawa, w ramach kompetencji Prezydenta m.st. Warszawy, z którego upoważnienia korzystał Stołeczny Konserwator Zabytków. Urząd Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy nie został wskazany jako wykonawca rozbiórki, ale wykonanie decyzji rozbiórkowej jest konieczne dla prawidłowego wykonywania zadań realizowanych na mocy ustaw i porozumień przez miasto stołeczne Warszawa (w tym przez Dzielnicę Mokotów), m.in. w zakresie ochrony środowiska i ładu przestrzennego.

Wobec powyższego, zwracam się do Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy o powiadomienie o zaistniałej sytuacji nie przestrzegania prawa Prezydenta m.st. Warszawy, Dyrektorów Biur Urzędu m.st. Warszawy zgodnie z kompetencjami, Stołecznego Konserwatora Zabytków i uzgodnienie z tymi organami/komórkami sposobu wyegzekwowania realizacji decyzji o rozbiórce. Proponuję też, aby Zarząd Dzielnicy zawiadomił o zaistniałej sytuacji, zgodnie z uznaniem wedle kryterium właściwości, po konsultacji z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym dla Dzielnicy, Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków i Biurem Prawnym Urzędu m.st. Warszawy, inne organy i instytucje, w tym organy ścigania.

Warszawa, dnia 24 III 2017 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl