Interpelacja

w sprawie prawidłowej wyceny terenu Sadybianki

Szanowny Panie Burmistrzu,

W dbałości o interes M. St. Warszawy i mieszkańców, uprzejmie przypominam Zarządowi Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy o potrzebie aktualizacji wyceny terenu we władaniu tzw. Ogniska TKKF Sadybianka. Teren ten, zgodnie z aktem notarialnym, został oddany przez M. St. Warszawa w użytkowanie wieczyste w/w podmiotowi.

Wykonanie aktualnego operatu szacunkowego dla wyżej wskazanego terenu pozwoli naliczać adekwatne do rzeczywistej wartości opłaty za użytkowanie wieczyste. W opinii mieszkańców aktualna wycena tego terenu jest zbyt niska.

Zgodnie z moją wiedzą, poprzedni operat został wykonany w 2013 r., użytkownik wieczysty odwołał się od niego do SKO. Następnie sprawa trafiła do sądu rejonowego. W związku z tym zapytuję, czy Zarząd Dzielnicy Mokotów monitoruje postępowanie w tej sprawie.

Nadmieniam, że teren Sadybianki został przekazany w użytkowanie wieczyste w celu prowadzenia działalności rekreacyjnej, sportowej, wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży oraz powinien być ogólnodostępny i służyć społeczności lokalnej Sadyby. Powyższe warunki, w przekonaniu społeczności lokalnej, nie były przez ostatnie lata wypełniane przez użytkownika wieczystego.

Warszawa, dnia 7 XI 2017 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl