Strona Internetowa Witolda Wasilewskiego
 

Interpelacja

w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na zapytanie dotyczce wtpliwoci zwizanych z procesem reprywatyzacji na Sadybie

Szanowny Pan Burmistrz Bogdan Olesiski,

Nie otrzymaem odpowiedzi na zapytanie zoone podczas obrad LVI Sesji Rady Dzielnicy Mokotw m.st. Warszawy w dniu 9 stycznia 2018 r., w zakresie dotyczcym pytania o roszczenia reprywatyzacyjne do terenu, na ktrym znajduje si bazar na Sadybie i ssiadujcego z nim.
Pytanie to, stanowice cz opublikowanego w BIP zapytania numer 230(https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/001426ad/neifljdcnxgnafrspdxagrprcdvpatsf/Z23020180109.pdf), sformuowaem nastpujco:

  • Czy to roszczenie z ktrego dokonano zwrotu czci bazaru obejmowao rwnie cz terenu na ktrym pooony jest Best Mall i czy dokonano na tym terenie zwrotu?? Pytanie swoje pniej dodatkowo doprecyzowaem: ?Czy w stosunku do terenu Best Mall byo jakie roszczenie i czy byo to te samo roszczenie, ktre dotyczyo terenu bazarku? Czy byo to roszczenie tego samego roszczeniodawcy??

Odnoszc si do zagadnienia roszcze reprywatyzacyjnych do terenu bazaru na Sadybie i ssiedniego, Pan Burmistrz stwierdzi: "Jest to pytanie nie do nas [Zarzdu Dzielnicy Mokotw - przyp. W. W.], dlatego przekaemy je do Biura Spraw Dekretowych Urzdu m.st. Warszawy, gdy my tego typu spraw nie prowadzimy."

Pomimo wyranej deklaracji o przekazaniu mojego pytania do biura Urzdu m.st. Warszawy i upyniciu dopuszczalnego terminu odpowiedzi, nie doczekaem si wyjanienia. W zwizku z powyszym:

  1. Prosz o informacj kiedy, w jakiej formie i komu przekazano moje zapytanie.
  2. Po raz kolejny, tym razem w formie interpelacji, zwracam si o udzielenie odpowiedzi na wyej wskazane zapytanie, dotyczce roszczenia reprywatyzacyjnego do czci terenu bazaru na Sadybie i ssiedniego.

Warszawa, dnia 27 II 2018 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl