Interpelacja

w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na zapytanie dotyczące wątpliwości związanych z procesem reprywatyzacji na Sadybie

Szanowny Pan Burmistrz Bogdan Olesiński,

Nie otrzymałem odpowiedzi na zapytanie złożone podczas obrad LVI Sesji Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 9 stycznia 2018 r., w zakresie dotyczącym pytania o roszczenia reprywatyzacyjne do terenu, na którym znajduje się bazar na Sadybie i sąsiadującego z nim.
Pytanie to, stanowiące część opublikowanego w BIP zapytania numer 230(https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/001426ad/neifljdcnxgnafrspdxagrprcdvpatsf/Z23020180109.pdf), sformułowałem następująco:

  • Czy to roszczenie z którego dokonano zwrotu części bazaru obejmowało również część terenu na którym położony jest Best Mall i czy dokonano na tym terenie zwrotu?? Pytanie swoje później dodatkowo doprecyzowałem: ?Czy w stosunku do terenu Best Mall było jakieś roszczenie i czy było to te samo roszczenie, które dotyczyło terenu bazarku? Czy było to roszczenie tego samego roszczeniodawcy??

Odnosząc się do zagadnienia roszczeń reprywatyzacyjnych do terenu bazaru na Sadybie i sąsiedniego, Pan Burmistrz stwierdził: "Jest to pytanie nie do nas [Zarządu Dzielnicy Mokotów - przyp. W. W.], dlatego przekażemy je do Biura Spraw Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy, gdyż my tego typu spraw nie prowadzimy."

Pomimo wyraźnej deklaracji o przekazaniu mojego pytania do biura Urzędu m.st. Warszawy i upłynięciu dopuszczalnego terminu odpowiedzi, nie doczekałem się wyjaśnienia. W związku z powyższym:

  1. Proszę o informację kiedy, w jakiej formie i komu przekazano moje zapytanie.
  2. Po raz kolejny, tym razem w formie interpelacji, zwracam się o udzielenie odpowiedzi na wyżej wskazane zapytanie, dotyczące roszczenia reprywatyzacyjnego do części terenu bazaru na Sadybie i sąsiedniego.

Warszawa, dnia 27 II 2018 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl