Interpelacja

w sprawie gruntów osiedla Stegny Północ

Szanowny Panie Burmistrzu,

w nawiązaniu do mojej interpelacji zarejestrowanej 13.12.2017 r., dotyczącej potwierdzenia faktu ustanowienia na rzecz spółdzielców w 1971 r. i w 1989 r. prawa użytkowania wieczystego gruntu Osiedla Stegny Północ, a także odpowiedzi na tę interpelację z 9.01.2018 r., proponuję sposób co najmniej częściowego rozwiązania problemu.

Odpowiedź z 9.01.2018 r. wskazuje na - zadziwiający - ciąg zdarzeń, który doprowadził do niepodpisania (w ciągu kilku dekad!) umowy w formie aktu notarialnego o przekazanie w użytkowanie wieczyste terenu Osiedla Stegny Północ, na którym od lat 70. XX w. stoją budynki MSM "Energetyka".

Wytłumaczenie, że formalności tej nie można dopełnić obecnie, ze względu na roszczenia reprywatyzacyjne, nie jest satysfakcjonujące.

Po pierwsze, część osiedla nie jest objęta roszczeniami. W odniesieniu do tych terenów, apeluję o podpisanie umowy użytkowania wieczystego, która zakończy gehennę mieszkańców i potwierdzi prawo uzyskane przez nich w 1971 i 1989 r. W tym celu miasto powinno zwrócić się do władz miejscowej spółdzielni, aby bez zbędnej zwłoki podpisały stosowny akt notarialny.

Po drugie, wysunięcie roszczeń nie musi być, w moim przekonaniu, tożsame z faktem prowadzenia postępowania administracyjnego (np. mogło zostać ono zawieszone), a to ten fakt został przywołany jako powód niemożności podpisania umowy. Proszę o ustosunkowanie się do tej wątpliwości i wyraźne stwierdzenie wobec jakich gruntów Osiedla Stegny Północ toczą się aktualnie postępowania administracyjne.

W sytuacji, gdy wobec któregoś gruntu nie toczy się postępowanie administracyjne, apeluję o podpisanie umowy użytkowania wieczystego, która zakończy gehennę mieszkańców i potwierdzi prawo uzyskane przez nich w 1971 i 1989 r. W tym celu miasto powinno zwrócić się do władz miejscowej spółdzielni, aby bez zbędnej zwłoki podpisały stosowny akt notarialny.

Warszawa, dnia 11 IX 2018 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl