Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Dzielnicy Mokotów

dotyczące projektu Załącznika Dzielnicy Mokotów
do Uchwały Budżetowej m.st. Warszawy na rok 2012

Przedstawiony do zaopiniowania przez Prezydenta m.st. Warszawy projekt załącznika Dzielnicy Mokotów na rok 2012 nie zapewnia pełnego pokrycia wydatków dzielnicowych dla oświaty, gospodarki mieszkaniowej i pomocy społecznej. Przesądził o tym narzucony przez Skarbnika m.st. Warszawy limit środków do dyspozycji Dzielnicy w wysokości 500 mln zł. oraz przyjęte parametry budżetowe w postaci wskaźników określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i wskaźnika wydatków na jednego mieszkańca, a także przekazane środki wyrównawcze w wysokości 235,3 mln zł.

Obecnie Miasto boryka się z poważnymi problemami finansowymi, które tłumaczy pogorszeniem się koniunktury gospodarczej, obniżeniem dynamiki dochodów oraz tempa wzrostu aktywności gospodarczej. Czynniki te są aż nadto widocznymi objawami kryzysu gospodarczego i związanego z nim kryzysu finansowego. Ze względów czysto politycznych unika się jednak uzasadniania kłopotów finansowych Miasta pogłębiającym się kryzysem finansów państwa. Ponadto na sytuację budżetową Miasta ma negatywny wpływ narosłe w ostatnich latach zadłużenie wygenerowane przez koalicję rządzącą. Chybione okazały się prognozy rozwojowe, co przyczyniło się do powstania olbrzymiego długu, którego wieloletnie skutki będą ograniczały budżet Miasta. Do rosnącego zadłużenia przyczynia się również tzw. janosikowe, które Miasto oddaje do państwowej kasy na rzecz biedniejszych samorządów. Warszawa tonie w długach, a mieszkańców Warszawy najzwyczajniej okrada się po prostu z opłacanych podatków. Oczywiste jest, że pogłębiający się kryzys przekłada się na załączniki dzielnicowe i to z bardzo negatywnymi następstwami.

Zaplanowane środki w projekcie załącznika Dzielnicy Mokotów są niewystarczające, aby zapewnić pokrycie wydatków w kilku działach załącznika. Największe redukcje dotykają oświatę ( niedobór środków na kwotę 38 312 000 zł) , gospodarkę mieszkaniową ( niedobór środków na kwotę 29 471 000) i pomoc społeczną ( niedobór środków na kwotę 2 203 000zł). Znowu nie wystarcza pieniędzy na remonty szkół. Największy oburzenie budzi jednak to, że w załączniku nie zarezerwowano wystarczającej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli. Niepokoją również cięcia w budżecie Zarządu Gospodarki Nieruchomościami. Brakuje pieniędzy na remonty i utrzymanie budynków komunalnych oraz zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych. Niezapewnione są wystarczające wydatki na pomoc społeczną.

W sumie niedobory te są tak duże, że wykluczają możliwość ich pokrycia, nawet gdyby zastosowano ostre cięcia wydatków dzielnicowych. W przeważającej większości niedobory te związane są z tak zwanymi wydatkami sztywnymi i w związku z tym nie uda się ich uniknąć. Trzeba będzie ciągle dodatkowo występować o pieniądze lub wprowadzać korekty i/lub zmiany do załącznika dzielnicowego. Zatem załącznik będzie realizowany w chwiejnych i niestabilnych warunkach, o trudnym obecnie do przewidzenia scenariuszu zdarzeń finansowych. Na pewno nie będzie to realny i sztywny załącznik niepodatny na zmiany, a raczej płynne prowizorium budżetowe.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2012 r. obejmują wiele pozycji , które ciągną się latami a środki przeznaczone na ich realizację przesuwane są z roku na rok i wypełniają załącznik dzielnicowy przez co blokują realizację kolejnych czekających w kolejce zadań inwestycyjnych i znacznie obniżają dynamikę realizacji wydatków majątkowych. Niezrealizowane w terminach duże zadania inwestycyjne stanowią ponad połowę wydatków, które zaplanowano w wysokości 40 902 087 zł na 2012 r.

Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy o zamówieniach publicznych i przetargach nie należą do najprostszych i utrudniają samorządom inwestowanie. Jednak to nie od prawa zależy powodzenie inwestycji, tylko od dobrej organizacji pracy urzędników dzielnicowych i miejskich. Jeśli inwestycje nie wychodzą, to chyba coś z tą organizacją pracy jest nie tak, jak być powinno.

Z powodów wyżej przedstawionych Klub Radnych PiS będzie głosował przeciw przyjęciu projektu uchwały Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie opinii do załącznika dzielnicowego.

W imieniu Klubu Radnych PiS
Remigiusz Grodecki (przewodniczący Klubu)


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl