Stanowisko Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość
w Radzie Dzielnicy Mokotów

w sprawie budowy linii tramwajowej z Wilanowa przez Mokotów na Ochotę

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Dzielnicy Mokotów opowiada się za budową nowej linii tramwajowej z Wilanowa przez Dolny i Górny Mokotów na Ochotę.

Mokotowscy radni Prawa i Sprawiedliwości od dawna konsekwentnie starają się o udrożnienie komunikacji wewnątrz Mokotowa oraz Mokotowa z innym częściami naszego miasta.

Za kadencji i z inicjatywy Prezydenta m.st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego Rada m.st Warszawy podjęła uchwałę nr LXII/1789/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku. Uchwała ta nadal obowiązuje, a jej §2 zobowiązuje Prezydenta m.st. Warszawy do realizacji tej Strategii, w której na str. 28-29. w rozdziale "Rozwój systemu transportu publicznego" obok zamiaru zmodernizowania czterech istniejących linii tramwajowych zapisano, iż :"Zostaną zbudowane [cztery] nowe trasy tramwajowe", w tym m.in.: "Banacha - pl. Unii Lubelskiej - Wilanów".

Poprawa sytuacji komunikacyjnej Mokotowian koniecznie wymaga m.in. lepszego połączenia Mokotowa Dolnego z Górnym oraz całej naszej dzielnicy z Ochotą i z zachodnią częścią Warszawy (a więc na osi wschód-zachód). Do osiągnięcia tych celów konieczna jest budowa od dawna planowanej linii tramwajowej z Wilanowa przez Mokotów na Ochotę. Trasa tramwaju prowadziłaby z pętli Pałacowa na Wilanowie, aleją Rzeczypospolitej, mokotowskimi ulicami: Jana III Sobieskiego, Belwederską, Spacerową, Goworka oraz Rakowiecką i Rostafińskich - na Ochotę, do pętli Banacha i ulicy Grójeckiej.

Dla Mokotowa szczególnie ważna jest realizacja całości zaprojektowanej linii tramwajowej, w tym budowa połączenia naszej dzielnicy z Ochotą. Tramwaj z Wilanowa tylko do ul. Puławskiej niestety nie skróci bardzo istotnie czasu komunikacji z Dolnego Mokotowa do centrum w stosunku do czasu jazdy autobusem, natomiast przeprowadzony zgodnie z projektem z Wilanowa do ul. Stefana Banacha skróci nawet kilkukrotnie (co jest bardzo rzadką i pożądaną sytuacją) połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa z Ochotą.

Dla Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Dzielnicy Mokotów ważne jest udrażnianie komunikacji w całej naszej dzielnicy, a tylko w pełnym wariancie przeprowadzenie trasy na Ochotę jest inwestycją cenną dla całego Mokotowa, przyczyniającą się do rozładowania korków na nielicznych ciągach komunikacyjnych prowadzących przez skarpę mokotowską oraz z Mokotowa na Ochotę i do innych zachodnich dzielnic miasta.

W kontekście planu rozbudowy trakcji tramwajowej należy stwierdzić, że skróci ona czasy przejazdów wewnątrz Mokotowa oraz z innymi dzielnicami tylko w wypadku dokonania niezbędnych inwestycji w celu udrożnienia komunikacji autobusowej i samochodowej, w tym szczególnie:

  1. równocześnie z budową linii tramwajowej wzdłuż ul. Jana III Sobieskiego powinny zostać zrealizowane od dawna zaplanowane bezkolizyjne skrzyżowania ul. Sobieskiego z al. Wincentego Witosa/al. Władysława Sikorskiego i z pobliską ul. Ludwika Idzikowskiego.
  2. niezbędna jest również realizacja dawno planowanych, a nawet w niektórych wypadkach wpisanych do planów budżetowych, ale usuniętych z nich przez rządzącą miastem koalicję PO-SLD, inwestycji drogowych:
    • budowa bezkolizyjnych skrzyżowań na osi al. W. Sikorskiego/Dolina Służewiecka z ul. św. Bonifacego, al. Wilanowską i ul. Nowoursynowską;
    • poszerzenie al. Wilanowskiej na odcinku pomiędzy ul. Puławską a ul. Wołoską;
    • poszerzenia ul. Wołoskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła Woronicza do skrzyżowania z ulicami Antoniego Odyńca i Racławicką
    • przebicie ul. Woronicza do ul. Żwirki i Wigury (kluczowe dla udrożnienia przepływu ruchu kołowego z Mokotowa w kierunku zachodnim).

Realizacja tych inwestycji stanowi konieczny warunek poprawy komunikacji Mokotowa (a także Wilanowa i Ursynowa) ze Śródmieściem oraz z Ochotą i zachodnimi dzielnicami stolicy. Budowa wymienionych połączeń i skrzyżowań bezkolizyjnych pozwoliłaby również udrożnić bardzo dziś utrudnioną komunikację pomiędzy Dolnym a Górnym Mokotowem.

Z powyższych względów Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wnosi o wprowadzenie wyżej wymienionych inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej i nadanie im statusu najpilniejszych inwestycji komunikacyjnych w mieście.

Warszawa, dn. 3 grudnia 2013 r.

Projekt stanowiska opracowali Radni: Witold Wasilewski i Marcin Gugulski.


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl