Stanowisko Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość
w Radzie Dzielnicy Mokotów

w sprawie koniecznych inwestycji drogowych na Mokotowie

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy konsekwentnie podejmuje starania o udrożnienie komunikacji autobusowej i samochodowej wewnątrz Mokotowa oraz Mokotowa z innym częściami Warszawy.

W opinii radnych PiS konieczna i możliwa jest znacząca poprawa sytuacji komunikacyjnej naszej dzielnicy, jednak pod warunkiem prowadzenia przemyślanych inwestycji. Poprawa sytuacji komunikacyjnej Mokotowian wymaga zarówno lepszego połączenia Mokotowa Dolnego z Górnym, jak i Mokotowa z Ochotą oraz udrożnienia ciągów komunikacyjnych z Mokotowa do Śródmieścia. Do realizacji tych celów nie wystarczy realizacja ul. Czernikowskiej-bis ani budowa nowej linii tramwajowej z Wilanowa, zwłaszcza w forsowanym wariancie tylko do ul. Puławskiej. Usprawni to ruch z nowych osiedli na Mokotów, ale nie wyprowadzi go z naszej dzielnicy w kierunkach zachodnim i północnym.

Czas przejazdów wewnątrz Mokotowa oraz z innymi dzielnicami skrócony zostanie tylko w wypadku dokonania niezbędnych inwestycji w celu udrożnienia komunikacji autobusowej i samochodowej, w tym szczególnie:

1.

  • budowy przewidzianych w planach bezkolizyjnych skrzyżowań ciągu: ul. Wincentego Witosa/Al. Władysława Sikorskiego/Dolina Służewiecka z ul. Ludwika Idzikowskiego, ul. Jana III Sobieskiego, ul. św. Bonifacego, Al. Wilanowską i ul. Nowoursynowską;
  • i uzupełniająco bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Sobieskiego z ul. Idzikowskiego.

Priorytetem jest modernizacja skrzyżowań w/w lewobrzeżnego ciągu Trasy Siekierkowskiej z ul. Sobieskiego i Al. Wilanowską. Optymalna realizacja tych zamierzeń powinna przebiegać w ramach realizacji całego, bezkolizyjnego ciągu trasy obwodowej Warszawy przebiegającej przez Most Siekierkowski - w sposób podobny do tego po prawej stronie Wisły. Aktualnie ta przelotowa droga, równocześnie i przede wszystkim skupiająca i przecinająca bardzo natężony ruch miejski, m. in. z Mokotowa, Ursynowa oraz Wilanowa, jest kolizyjna na całej długości pomiędzy ul. Czerniakowską a Al. KEN.

Realizacja tej inwestycji udrożniłaby ruch na całym południu lewobrzeżnej Warszawy, i w skali całego miasta, zarówno na osi wschód-zachód, jak i północ-południe.

Krajowego znaczenia Trasy Siekierkowskiej stanowi dodatkowy silny argument za realizacją tego projektu i zaangażowaniem w to również funduszy spoza miejskiego budżetu.

Projekt udrożnienia tej trasy został przyjęty za kadencji Prezydenta m.st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego, kiedy to z jego inicjatywy Rada m. st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXII/1789/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku. Uchwała ta nadal obowiązuje.

2.

  • poszerzenie al. Wilanowskiej na odcinku pomiędzy ul. Puławską a ul. Wołoską;
  • przebicie ul. Woronicza do ul. Żwirki i Wigury.

Obie inwestycje są bardzo ważne dla udrożnienia ruchu na osi wschód-zachód: wewnątrz Mokotowie i z Mokotowa w kierunku zachodnim. Są to inwestycje dawno planowane, a nawet po części lub w całości już wpisane do planów budżetowych, ale usunięte z nich przez rządzącą miastem koalicję PO-SLD.

Realizacja wspomnianych w punktach 1 i 2 inwestycji, w częściach tyczących ciągu Al. Wilanowskiej: na południu Dolnego Mokotowa i na Służewie oraz skrzyżowań Al. Witosa, ul. Sobieskiego i ul. Idzikowskiego, ułatwi ruch pomiędzy całym Górnym a Dolnym Mokotowem, odciążając ul. Dolną i ul. Spacerową, faktycznie jedyne obok Al. Wilanowskiej i lokalnej ul. Idzikowskiego połączenia obu części Mokotowa. Do odległej w czasie, skomplikowanej realizacji ul. Noworacławickiej (z doprowadzaniem do ul. Ludwiga van Beethovena, która obecnie również posiada kolizyjne skrzyżowanie z Al. Witosa) i tunelowego skrzyżowania ul. Dolnej z ul. Puławską jest to jedyna możliwość ułatwienia komunikacji kołowej pomiędzy Dolnym a Górnym Mokotowem.

Realizacja wskazanych inwestycji stanowi konieczny warunek poprawy komunikacji Mokotowa (a także Wilanowa i Ursynowa) ze Śródmieściem oraz z Ochotą i Włochami. Budowa wymienionych połączeń i skrzyżowań bezkolizyjnych pozwoliłaby również udrożnić bardzo dziś utrudnioną komunikację pomiędzy Dolnym a Górnym Mokotowem.

Z powyższych względów Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wnosi o wprowadzanie wyżej wymienionych inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej i nadanie im statusu priorytetowych inwestycji komunikacyjnych w mieście.

Warszawa, dn. 26 września 2014 r.

Projekt stanowiska opracował radny Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl