Stanowisko Klubu Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
w Radzie Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy

dotyczące wstępnego projektu Załącznika Dzielnicy Mokotów
do Uchwały Budżetowej m.st. Warszawy na rok 2015

Przedstawiony do zaopiniowania przez Prezydenta m.st. Warszawy projekt załącznika Dzielnicy Mokotów na rok 2015 nie zapewnia pokrycia koniecznych bieżących wydatków dzielnicy i oznacza pogłębienie zapaści inwestycyjnej na Mokotowie. Mimo że ten budżet jest lepszy od ubiegłorocznego, to wciąż jest niewystarczający.

Miasto Warszawa nie potrafi poradzić sobie z kryzysem gospodarczym kraju i zapaścią finansów państwa. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT oraz podatku dochodowego od osób prawnych CIT maleją. Wynika to z pogarszającej się koniunktury i kondycji gospodarki w mieście. Oznacza to także, że rozwój działalności gospodarczej w mieście napotyka na różnego rodzaju bariery. Na sytuację budżetową Warszawy bardzo negatywny wpływ ma narastające w ostatnich latach zadłużenie wygenerowane przez koalicję rządzącą miastem. Miasto ciągle "jedzie na deficycie" mimo podejmowanych prób ograniczenia jego przyrostu.. Warszawa tonie w długach, a mieszkańcy Warszawy nie wiedzą gdzie znikają ich niemałe podatki. Kryzys budżetu miasta wprost przekłada się na załączniki dzielnicowe, co widać w założeniach do projektu budżetu m. st. Warszawy na 2015 r. Ponadto wydatki na jednego mieszkańca Mokotowa są niższe od wydatków tego rodzaju w innych Dzielnicach Warszawy. Do tej pory nie ustalono algorytmicznego sposobu naliczania tego wydatku uwzględniającego zarówno liczbę mieszkańców Dzielnicy, jak i wielkość jej powierzchni. Praktykowany jest w dalszym ciągu uznaniowy system ustalania wydatków pozaoświatowych, któremu sprzeciwiamy się od wielu lat.

Zaplanowane środki w projekcie załącznika Dzielnicy Mokotów są niewystarczające. Załącznik dzielnicowy do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 r. opracowany i przesłany przez Prezydenta m.st. Warszawy nie zabezpiecza środków finansowych na pełną realizację zadań Dzielnicy w zakresie wydatków bieżących w wysokości 48.088.000 zł. Brakuje środków na:

  • wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty - 22.413.000 zł,
  • dotację dla niepublicznych placówek oświatowych - 12.355.000 zł,
  • zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - 11.700.000 zł,
  • zadania z zakresu pomocy społecznej - 1.620.000 zł.

Zagrożone są wydatki w większości działów załącznika, w tym tych kluczowych z punktu widzenia zadań samorządu. Znowu nie wystarczy pieniędzy na naprawy w szkołach i remonty nawierzchni dróg. Zaznaczyć należy, że szacunki niedoborów są skromne i nie uwzględniają w pełni potrzeb Dzielnicy. np. środki konieczne do utrzymania zieleni miejskiej powinny być większe.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w załączniku dzielnicowym na 2015 r. są rażąco nie wystarczające. Realizacja kilku większych zadań inwestycyjnych na sumę około 27 mln zł., ma się nijak do potrzeb wielkiego Mokotowa. Zaznaczyć należy, że zaplanowane na 2015 r. zadania inwestycyjne obejmują również pozycje, których realizacja ciągnie się latami. Mieszkańcy Mokotowa znowu nie doczekają się koniecznej rozbudowy połączeń drogowych czy modernizacji niszczejących szkół.

Z powodów wyżej przedstawionych Klub Radnych PiS negatywnie opiniuje opracowany przez Prezydenta m. st. Warszawy i przesłany Radzie Dzielnicy Mokotów wstępny projekt załącznika dzielnicowego Mokotowa do budżetu m. st. Warszawy na rok 2015.

Warszawa, dnia 14 października 2014 r.

Projekt stanowiska opracował radny Witold Wasilewski i Remigiusz Grodecki.

W imieniu Klubu Radnych PiS

Remigiusz Grodecki


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl