Stanowisko Klubu Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
w Radzie Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy

dotyczące wstępnego projektu Załącznika Dzielnicy Mokotów do Uchwały Budżetowej m.st. Warszawy na rok 2022

W przedstawionym do zaopiniowania przez Prezydenta m.st. Warszawy projekcie wstępnego załącznika Dzielnicy Mokotów na rok 2022 zaplanowane dochody i wydatki są większe o 110.533.346 zł niż w projekcie wstępnego załącznika na rok 2021. Mimo tak znacznego zwiększenia środków przekazanych do dyspozycji Dzielnicy Mokotów załącznik nie zapewnia pokrycia koniecznych bieżących wydatków Dzielnicy. W załączniku brakuje 6.456.000 zł na zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych. Załącznik nie zabezpiecza zatem środków finansowych na pełną realizację zadań Dzielnicy w zakresie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe planowane w załączniku dzielnicowym na 2022 r. w wysokości 33.346.163 zł są nieadekwatne do wielkości Dzielnicy Mokotów i nie zabezpieczają potrzeb inwestycyjnych Mokotowa. W zestawieniu wydatków majątkowych przyznanych dzielnicom warszawskim Dzielnica Mokotów znajduje się co prawda na szóstym miejscu, ale w wydatkach majątkowych przypadających na jednego mieszkańca Dzielnica Mokotów plasuje się na czwartym miejscu od końca tego zestawienia z kwotą 153,19 zł, co stanowi 60,8 % średniego dzielnicowego wydatku majątkowego przypadającego na jednego mieszkańca (251,9 zł). Gdyby Dzielnica Mokotów osiągnęła wydatki majątkowe przypadające na jednego mieszkańca równe średniemu wydatkowi majątkowemu, to wydatki majątkowe Dzielnicy wyniosłyby 54.838.863. Dane te świadczą, że zaplanowane wydatki majątkowe są rażąco małe. Inne dzielnice Bemowo (46.116.700), Białołęka (67.187.796), Targówek (42.560.754) mają zaplanowane większe wydatki majątkowe, co nie oznacza wcale, że potrzeby inwestycyjne tych dzielnic są większe od Dzielnicy Mokotów, która uwzględniając jej powierzchnię i liczbę mieszkańców jest największą Dzielnicą Warszawy. Podział wydatków majątkowych jest niekorzystny dla Mokotowa i można uznać go za dyskryminujący Dzielnicę. Podział ten jest wynikiem stosowania uznaniowego systemu ustalania wydatków majątkowych, któremu sprzeciwiamy się od wielu lat, ponieważ jego stosowanie okazało się niekorzystne dla Mokotowa, preferowało natomiast inne Dzielnice. Narzucone limitem przez urzędników Miasta wydatki majątkowe w wysokości 33.346.163 zł są niewystarczające na potrzeby wielkiego Mokotowa i wstrzymują jego rozwój. W wykazie zadań inwestycyjnych brak jest poważnych i ambitnych inwestycji do realizacji w 2022 r., bo za takie nie można uznać budowę kilku odcinków dróg, termomodernizację, nabycie kilkunastu nieruchomości pod budowę dróg. Przy tym niedoinwestowaniu załącznika mieszkańcy Mokotowa znowu nie doczekają się koniecznej rozbudowy połączeń drogowych, modernizacji niszczejących szkół, rewitalizacji budynków komunalnych i będą szukać odpowiedzi, gdzie znikają ich wcale niemałe podatki. Znowu zabraknie pieniędzy na remonty: szkół, nawierzchni dróg i pustostanów.

Budżet nie zawiera choćby śladu zobowiązania, jakie przyjął na siebie Zarząd Dzielnicy po przyjęciu przez Radę Dzielnicy uchwały o programie poprawy bezpieczeństwa na przejściach na pieszych.

Z powodów wyżej przedstawionych Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość" jest za negatywnym zaopiniowaniem wstępnego projektu załącznika. Dostrzegamy w załączniku zwiększone wydatki ogółem, ale naszym zdaniem nie pokrywają one potrzeb Dzielnicy. Załącznik z niedoborem środków na wydatki bieżące i rażąco małymi wydatkami majątkowymi nie zasługuje na nasze poparcie.

W imieniu Klubu Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"

Remigiusz Grodecki

Warszawa, dnia 10 października 2021 r.[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl