O ograniczenie zabudowy terenu TKKF Sadybianki!

15 kwietnia 2014 r. Rada Dzielnicy Mokotów przyjęła uchwałę opiniującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) Miasta-Ogród Sadyba.

Rada Dzielnicy Mokotów podczas sesji w dniu 15 kwietnia 2014 r. pozytywnie zaopiniowała projekt mpzp niskiej Sadyby, pomimo budzących sprzeciw mieszkańców rozwiązań intensyfikujących zagospodarowania terenu TKKF Sadybianki. Dzięki wysiłkowi mieszkańców i Klubu Radnych PiS udało się jednak wprowadzić do opinii Rady zapisy postulujących ograniczenie dopuszczalnej wielkości i uciążliwości inwestycji na Sadybiance.

W uchwale Rady Dzielnicy z 15 kwietnia 2014 r. uwzględniona została poprawka wnioskująca o zmniejszenie ustalonej w projekcie mpzp dla terenu D53 US (czyli Sadybianki) dopuszczalnej wysokości budynku z 10 metrów do 8 metrów. Poprawkę zgłosił radny Witold Wasilewski na posiedzeniu mokotowskiej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dniu 14 kwietnia 2014 r. Poprawka została przyjęta przez komisję. Znalazła się ona w punkcie 13 uchwały Rady Dzielnicy.

Rada Dzielnicy uwzględniła również w swojej uchwale poprawkę postulującą wprowadzenie dla terenu D53 US w mpzp Sadyby (czyli Sadybianki) zapisów realni gwarantujących nie przekraczanie norm hałasu właściwych dla okolicznej zabudowy mieszkaniowej. Poprawkę zgłosił na posiedzeniu komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dniu 14 kwietnia 2014 r. radny Witold Wasilewski. Została ona wówczas odrzucona większością głosów członków komisji. Radny Witold Wasilewski poprawkę ponownie wniósł podczas sesji Rady Dzielnicy, która w głosowaniu poprawkę przyjęła. Znalazła się ona w punkcie 16 uchwały Rady Dzielnicy.

Równocześnie Rada Dzielnicy Mokotów w dniu 15 kwietnia 2014 r., podobnie jak dzień wcześniej mokotowska Komisja Ładu Przestrzennego, odrzuciła głosami radnych PO, zgłoszoną przez radnego Witolda Wasilewskiego i popartą przez wszystkich radnych PiS poprawkę o zmniejszeniu współczynnika intensywności zabudowy dla terenu Sadybianki z 0,4 do 0,2. Rada przyjęła jedynie, poparty przez Zarząd Dzielnicy Mokotów, wniosek o zmniejszenie intensywności zabudowy z 0,4 do 0,35. Znalazł się on w punkcie 17 uchwały Rady Dzielnicy. To drobne niestety "ustępstwo" Zarządu Dzielnicy i Klubu Radnych PO na rzecz zachowania w stanie możliwe niezmienionym rejonu Sadybianki zostało uzyskane po usilnych staraniach mieszkańców Sadyby i radnego Witolda Wasilewskiego podczas Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 14 kwietnia 2014 r., kiedy to Zarząd Dzielnicy obiecał poczynić ustępstwo na rzecz mieszkańców podczas sesji Rady Dzielnicy w dniu następnym.

Niestety opór radnych PO zablokował wprowadzeni do opinii Rady Dzielnicy dalej idących postulatów na rzecz zmniejszenia dopuszczalnych parametrów inwestycji na Sadybiance i co za tym idzie ograniczenia jej szkodliwości dla krajobrazu Miasta-Ogrodu i uciążliwości dla mieszkańców.

Pozostaje już tylko walczyć o to, aby Rada Warszawy w ostatniej fazie prac nad mpzp uwzględniła przyjęte na Mokotowie postulaty na rzecz Sadyby oraz dodatkowo wprowadziła, odrzucony na Mokotowie głosami radnych PO, pomimo starań mieszkańców i Klubu PiS, wniosek o zmniejszenie intensywności zabudowy terenu Sadybianki do 0,2.

Zapoznaj się z uchwałą opiniującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) Miasta-Ogród Sadyba.[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl