Witold Wasilewski: Stegny, Sadyba, Arbuzowa, Przy Bernardyńskiej Wodzie, Idzikowskiego

 
Witold Wasilewski
radny
Rady Dzielnicy Mokotów

Okręg nr 5:
Stegny, Sadyba, Arbuzowa, Idzikowskiego, Bernardyńska, południowa Augustówka

Stanowisko Klubu Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
w Radzie Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wyraża negatywną opinię wobec przedstawionego przez Prezydenta Warszawy i podległe mu miejskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego końcowego projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego.

Wyłożony do publicznego wglądu projekt przewiduje budowę arterii komunikacyjnej określanej w koncepcjach planistycznych jako Nałęczowska-bis vel Patkowskiego-bis. Rozwiązanie takie przyniesie pogorszenie warunków życia wielu mieszkańców południowej części obszaru zaliczonego w miejskim systemie informacyjnym do Stegien. Ulica biegłaby przez gęsto zabudowany teren pomiędzy ul. Śródziemnomorską a Al. Wilanowską i rejon osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Arbuzowa. Przyjęcie takiego rozwiązania wygenerowałoby duży ruch w bezpośrednim sąsiedztwie wielu istniejących budynków, tuż pod oknami mieszkańców, kierując do wnętrza mokotowskich osiedli strumień pojazdów z Wilanowa i Ursynowa. Sytuacja komunikacyjna miasta nie wymaga takiego działania i budzi uzasadnioną obawę mieszkańców, że jest to przygotowanie do zagęszczenia zabudowy pod Skarpą Ursynowską (głównie na terenie dzielnicy Wilanów) i wyprowadzenia z przyszłych osiedli developerskich ruchu do al. Wilanowskiej, przez m.in. osiedle Arbuzowa.

Procedura uchwalania MPZP rejonu ul. Patkowskiego ciągnie się od wielu lat, w międzyczasie doszło na tym obszarze do intensyfikacji zabudowy. Za odwlekanie uchwalenia planu i nadmierną intensyfikację zabudowy na tym terenie odpowiadają władze miasta. Obecnie te same władze proponują MPZP ignorujący rzeczywistość urbanistyczną obszaru objętego planem i godzący w interes mieszkańców. Klub Radnych PiS w Radzie Dzielnicy Mokotów sprzeciwia się dopuszczeniu w planie zagospodarowania rejonu ul. Patkowskiego budowy tzw. ulicy Nałęczowskiej-bis vel Patkowskiego-bis.

Warszawa, 2 lipca 2024 r.

Projekt stanowiska opracował radny Witold Wasilewski

Zobacz także:[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl