Interpelacja

w sprawie postępowania M. St. Warszawy wobec nieruchomości w użytkowaniu TKKF Sadybianka

Szanowny Panie Burmistrzu,

W odpowiedzi z 8.12.2015 r. dotyczącej opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Okrężnej 73A, stwierdził Pan, że pobieranie stawki rocznej w wysokości 1% wartości wynika z ustalenia opłaty dla TKKF Sadybianka w takiej wysokości przez Sąd Okręgowy w Warszawie (wyrok SO sygn. akt III C 1308/06 z dnia 24.01.2008 r.).
Należy zwrócić uwagę, że ww. wyrok dotyczył podmiotu nie prowadzącego działalności gospodarczej. 6.05.2008 r. organ nadzorujący został powiadomiony Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy o dokonaniu wpisu TKKF Sadybianka do KRS. Decyzją nr 13/S/2009 zarządzono wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Urzędu m.st. Warszawy stowarzyszenia pod nazwą Ognisko TKKF Sadybianka wpisanego do ewidencji pod nr 70.
Tym samym zmianie uległa sytuacja płatnika ww. opłaty i jak wszystko wskazuje wygasła przyczyna dla której uznano za właściwe naliczanie stawki 1%. Wobec powyższego proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • czy M. St. Warszawa wystąpiło o zmianę stawki na wynoszącą 3%?
  • jeśli nie to dlaczego zrezygnowano z takiego wystąpienia (pytanie tym bardziej zasadne, że w 2005 r. miasto proponowało opłatę w wysokości 3%)?
  • W kontekście tej sprawy pojawia się jeszcze jedno pytanie. Czy, a jeśli tak to kiedy i na jakiej podstawie, Urząd wycenił wartość ww. nieruchomości (gruntowej oraz posadzonego na niej budynku) od której pobierana jest procentowa opłata?

Warszawa, dnia 8 I 2016 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl