Interpelacja

w sprawie stanowiska Zarządu Dzielnicy Mokotów wobec umowy wieczystego użytkowania terenu Sadybianki

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mieszkańcy Sadyby od lat sprzeciwiają się komercjalizacji i intensyfikacji zabudowy terenu TKKF Sadybianka przy ul. Okrężnej 73A. Również radni protestowali przeciwko wykorzystywaniu obszaru Sadybianki wbrew interesom miasta. Sposób użytkowania terenu Sadybianki jest niezgodny z celem w jakim miasto przekazało go w wieczyste użytkowanie w 1993 r. Aktywność komercyjnego najemcy na Sadybiance stoi w sprzeczności z zasadami działania społecznych towarzystw krzewienia kultury fizycznej. Intensyfikacja zabudowy Sadybianki niszczy koncepcję przedwojennego Miasta-Ogrodu.
Mokotowski Klub Radnych PiS zwracał się o podjęcie przez Prezydenta Warszawy i Zarząd Dzielnicy Mokotów, działań mających na celu przywrócenie Sadybianki społeczności lokalnej. Radni wskazywali, że w walce o interes mieszkańców należy wykorzystać wszelkie dostępne środki prawne.

W powyższym kontekście, ze zdumieniem przyjmuję informację, iż w kwietniu 2016 r. Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przyjął stanowisko, zgodnie z którym brak jest wystarczającej podstawy do wystąpienia o rozwiązanie umowy użytkowanie wieczystego gruntu położonego przy ul. Okrężnej 73A (dz. ew. nr 46 z obrębu 0532). Stanowisko to Zarząd Dzielnicy Mokotów przekazał 9 maja 2016 r. Biuru Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy.

  1. Zwracam się o wyjaśnienie w jakim trybie zostało podjęte w/w stanowisko Zarządu Dzielnicy Mokotów.
  2. Proszę o przekazanie kopii w/w stanowiska (wraz z uzyskanymi przed podjęciem stanowiska opiniami wydziałów merytorycznych oraz opinią prawną).
  3. Równocześnie proszę o wyjaśnienie przyczyny sformułowania przez Zarząd Dzielnicy Mokotów propozycji rozważenia - w wypadku stwierdzenia przez BGN braku przesłanek do rozwiązania umowy - zmiany zapisów umowy o wieczystą dzierżawę za zgodą stron.

Szczególnie proszę o wyjaśnienie:

  • Dlaczego umowa, która zgodnie z kontrowersyjnym stanowiskiem Zarządu Dzielnicy Mokotów jakoby nie wymaga wypowiedzenia, miałaby - według tegoż Zarządu - podlegać zmianom?
  • Dlaczego Zarząd Dzielnicy Mokotów chce negocjować i zawierać nową umowę z podmiotem, który w opinii wielu mieszkańców i radnych nie tylko nie wywiązał się z misji zarządzania trenem Sadybianki, ale wręcz przyczynił do jego degradacji?

Warszawa, dnia 9 VI 2016 r.

Witold Wasilewski


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl