Stanowisko Radnych Rady Dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy

wobec ataków Marvipol S.A. na radnych Dzielnicy Mokotów

Radni Rady Dzielnicy Mokotów wyrażają stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się i uporczywych ataków Marvipol S.A. na radnych Dzielnicy Mokotów.

Wobec uprawnionych interwencji podejmowanych przez radnych na prośbę społeczności lokalnych, a dotyczących zabudowy terenów Jeziorka Czerniakowskiego, Marvipol S.A. w kolejnych pismach formułuje szereg zarzutów pod adresem radnych oraz żąda zaprzestania podejmowania przez nich działań na rzecz mieszkańców. Jednocześnie wymieniona spółka zarzuca radnym uleganie niezidentyfikowanym "grupom nacisków".

W wyniku analizy działań radnych oraz społeczności lokalnych, jak również oceny postępowania organów wykonawczych miasta stołecznego Warszawy, stwierdzić należy, że zarzuty formułowane przez Marvipol S.A. są bezpodstawne i ogólnikowe. Działania podejmowane przez wymienioną spółkę wobec radnych mają na celu zmuszenie ich do zaprzestania wykonywania podstawowych praw i obowiązków wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o samorządzie gminnym.

Podkreślić należy, że wszyscy radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z członkami wspólnoty samorządowej i przyjmowania od nich postulatów i wniosków. Radni mają również prawo i obowiązek kontrolowania i badania działalności organów wykonawczych miasta stołecznego Warszawy. Skoro więc radni uzyskali od mieszkańców niepokojące informacje zawierające zastrzeżenia co do legalności, celowości i zasadności zabudowy Jeziorka Czerniakowskiego, to prawem i obowiązkiem radnych było podjęcie stosownych działań w interesie mieszkańców. Działania radnych są zatem w pełni uzasadnione.

Radni Rady Dzielnicy Mokotów zdecydowanie odrzucają insynuacje, że - broniąc praw i interesów mieszkańców okolicy Jeziorka Czerniakowskiego - rzekomo ulegają "grupom nacisków". Zarzut ten jest nie tylko bezpodstawny, lecz także wysoce krzywdzący. Radni podejmowali i będą podejmować działania nie w imieniu nienazwanych grup nacisków, lecz na skutek interwencji i w interesie lokalnych społeczności.

Formułowanie zarzutów przez Marvipol S.A. wobec radnych oraz innych przedstawicieli mieszkańców okolicy Jeziorka Czerniakowskiego ma charakter presji wywieranej w celu niedopuszczenia do dyskusji nad prawidłowością procesu inwestycyjnego i sensem zabudowy unikalnej w skali ogólnopolskiej przestrzeni przyrodniczej. Co więcej, gołosłowne i bezpodstawne zarzucanie radnym, że podają nieprawdę, nosi znamiona publicznego znieważenia i zniesławienia. Tego rodzaju praktyki są niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa.

Podkreślić trzeba, że do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej. Wśród zadań tych ustawa o samorządzie gminnym na pierwszym miejscu wymienia sprawy ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Radni będą zatem zawsze interweniować w sprawach związanych z realizacją powyższych zadań przez władze miasta i dzielnicy, zwłaszcza gdy działania władz w tym zakresie wzbudzą uzasadnione wątpliwości.

[autorski projekt z dnia 21 stycznia 2010 r.; przyjęty po drobnych poprawkach przez Radę Dzielnicy][Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl