Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Dzielnicy Mokotów

do sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Mokotów w 2010 r.

Klub Radnych PiS po analizie sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy uchwalonego na 2010 r. poddał ogólnej ocenie:

  • wykonanie dochodów;
  • wykonanie wydatków bieżących i
  • wykonanie wydatków inwestycyjnych

Dochody bieżące - stanowiące główne źródło dochodów - zostały wykonane z bardzo dobrym wynikiem finansowym 99.61%. O tak wysokim poziomie wykonania tych dochodów zdecydowała wyjątkowa skuteczność Wydziału Budżetowo-Księgowego w ich realizacji. Co się tyczy dochodów majątkowych, to te zostały zrealizowane z wynikiem finansowym 55,37%, co należy uznać za słaby wynik. O wyniku tym zadecydowały znikome wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Zamiast 15 000 000 złotych pozyskano zaledwie 418 000 złotych. Spowodowała to, utrzymująca się prawie od czterech lat, dekoniunktura na rynku nieruchomości, wywołana obserwowanym spowolnieniem rozwoju gospodarczego, która jest widocznym symptomem kryzysu nękającego nasz kraj. Drastyczne niewykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości sprawiło, że ogólny wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 94,78%, co jest jednym z najgorszych wyników uzyskanych w ostatnich latach. Wydatki bieżące i inwestycyjne w roku 2010 były realizowane przez trzy jednostki budżetowe i 17 wydziałów Urzędu Dzielnicy Mokotów. Dysponowały one wszystkimi środkami przeznaczonymi na wydatki. Do oceny skuteczności ich działania w zakresie wykonania wydatków wprowadzamy dwa nowe terminy o nazwach: zdolność realizacji wydatków bieżących i zdolność realizacji wydatków inwestycyjnych. Przez pierwszy z nich należy rozumieć stosunek wydatków bieżących zrealizowanych przez dysponenta do środków będących w jego dyspozycji. Natomiast drugi jest określony jako stosunek zrealizowanych wydatków inwestycyjnych do środków dysponowanych przez wykonawcę.

Pełny wykaz dysponentów wydatków bieżących zawiera Tablica 1. W jej trzeciej i czwartej kolumnie zamieszczone są środki dysponowane i wydatki zrealizowane przez poszczególnych dysponentów. Obliczono je na podstawie danych podanych w sprawozdaniu z wykonania załącznika.

Tablica 1. Zestawienie wydatków bieżących z podziałem na środki dysponowane, wydatki zrealizowane oraz uwzględnieniem dysponentów tych wydatków i ich zdolności realizacji wydatków bieżących.
Lp.Dysponent wydatków bieżącychŚrodki dysponowane w złotychWydatki zrealizowane w złotychZdolność realizacji wydatków bieżących w %
1Wydział Kultury19 505 000,0019 504 965,0399,9998
2Ośrodek Pomocy Społecznej26 394 923,0026 317 545,6199,71
3Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty225 732 688,00224 970 854,9799,66
4Wydział Nieruchomości10 052 984,00100 002 347,8999,50
5Wydział Spraw Społecznych19 068 452,0018 952 774,3999,39
6Zakład Gospodarowania Nieruchomościami133 944 030,00133 012 131,8099,30
7Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej195 500,00193 525,8698,99
8Wydział Kadr32 512 298,0031 670 273,9297,41
9Wydział Sportu i Rekreacji1 318 000,001 279 942,6497,11
10Wydział Zasobów Lokalowych5 459 582,005 220 826,3595,63
11Wydział Prawny559 927,00525 947,5393,93
12Wydział Informatyki1 650 000,001 545 540,2993,67
13Wydział Administracyjno-Gospodarczy4 950 000,004 625 889,0093,46
14Wydział Obsługi Rady928 500,00838 470,7890,30
15Wydział Ochrony Środowiska5 096 000,004 412 588,6486,59
16Wydział Infrastruktury8 378 008,006 848 085,5881,74
17Wydział Organizacyjny956 609,00778 694,9081,40
18Wydział Architektury i Budownictwa8 500,006 500,0076,47
19Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń8 000,005 770,8072,13
20Wydział Budżetowo-Księgowy103 288,0071 446,0869,17

Najlepszą zdolność realizacji wydatków bieżących uzyskali: Wydział Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, Wydział Nieruchomości, Wydział Spraw Społecznych, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami oraz Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej. Uzyskane przez nie zdolności realizacji wydatków bieżących są rzeczywiście imponujące i rewelacyjne. Zawierają się w przedziale od 99% do prawie 100%. Dobre zdolności realizacji wydatków bieżących osiągnęli: Wydział Kadr, Wydział Sportu i Rekreacji oraz Wydział Zasobów Lokalowych. Mieszczą się one w przedziale od 95,63% do 97,11%. Średnie zdolności realizacji wydatków bieżących zostały osiągnięte przez: Wydział Prawny, Wydział Informatyki, Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Wydział Obsługi Rady. Zawierają się one w granicach od 90,30% do 93,93%. Mierne zdolności realizacji wydatków bieżących stały się udziałem Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Infrastruktury, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń. Uzyskane przez te Wydziały zdolności realizacji wydatków bieżących są zawarte w granicach od 69,17% do 86,59%.
Ogólny wskaźnik wykonania wydatków bieżących w roku 2010 wyniósł 98,8%. Wykonanie to należy ocenić jako dobre, osiągnięcie wyższego poziomu wykonania byłoby możliwe, gdyby co najmniej połowa dysponentów wydatków bieżących uzyskała lepszą zdolność ich realizacji.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w 2010 roku 76 403 111 zł, z czego wydano 38 532 044,57 zł. Daje to ogólny wskaźnik 50,4%, który jest najgorszym, jaki został osiągnięty w ostatnich latach. Tablica 2, która została opracowana w sposób analogiczny jak Tablica 1, zawiera pełne informacje o wykonaniu wydatków inwestycyjnych.

.
Tablica 2. Zestawienie wydatków inwestycyjnych z podziałem na środki dysponowane i wydatki zrealizowane oraz uwzględnieniem dysponentów tych wydatków i ich zdolności realizacji wydatków inwestycyjnych
Lp.Dysponent wydatków bieżącychŚrodki dysponowane w złotychWydatki zrealizowane w złotychZdolność realizacji wydatków bieżących w %
1Wydział Nieruchomości10 181 150,0010 180 689,0099,996
2Wydział Informatyki870 000,00869 948,2599,994
3Wydział Administracyjno-Gospodarczy80 000,0079 800,0099,75
4Ośrodek Pomocy Społecznej33 000,0032 891,3099,67
5Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty341 100,00339 234,6299,45
6Wydział Infrastruktury5 470 000,003 749 003,8165,84
7Zakład Gospodarowania Nieruchomościami2 136 000,001 270 272,6159,47
8Wydział Inwestycji42 288 861,0020 090 264,9847,51
9Wydział Ochrony Środowiska11 098 000,001 850 940,0016,68
10Wydział Kultury3 905 000,0069 000,001,767

Najlepszą zdolność realizacji wydatków inwestycyjnych, możliwą praktycznie do uzyskania, osiągnęli: Wydział Nieruchomości, Wydział Informatyki, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Ośrodek Pomocy Społecznej i Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty. Uzyskane przez nie zdolności realizacji wydatków inwestycyjnych zawierają się w przedziale od 99,45% do 99,99%. Pozostali dysponenci wydatków inwestycyjnych tj. Wydział Infrastruktury, Zakład Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Inwestycji, Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Kultury osiągnęli kolejno zdolność realizacji wydatków inwestycyjnych 65,84%, 59,47%, 47,51%, 16,68% i 1,767%. Wyników tych nie można uznać za dobre, a w skrajnych przypadkach można je oceniać jako niezdolność realizacji wydatków inwestycyjnych.

Od wielu lat Urząd Dzielnicy Mokotów nie jest w stanie uzyskać wykonania wydatków inwestycyjnych na dobrym przyzwoitym poziomie. Przyczyn tego stanu, poza innymi okolicznościami, należy upatrywać jednak w złym planowaniu zadań inwestycyjnych, a zwłaszcza tych zadań, które są związane z budową dróg i budynków. Inwestycje te ciągną się latami i z roku na rok wypadają z planu, przechodząc na następne lata, co pociąga za sobą znaczące niewykonanie wydatków inwestycyjnych w danym roku budżetowym. Inwestycje, a zwłaszcza te duże, planuje się na zasadzie, że jakoś to wyjdzie, a najczęściej jednak nie wychodzi. Planowaniu temu towarzyszy nadmierny optymizm i chęć uzyskania spektakularnych osiągnięć inwestycyjnych za wszelką cenę i w krótkim odstępie czasu. Takie planowanie inwestycji ma charakter hazardowy lub pokerowy i z natury rzeczy musi kończyć się fiaskiem, chyba że przypadek sprawi, że całe planowane przedsięwzięcie zakończy się sukcesem. W planowaniu inwestycji nie można jednak liczyć na przypadek i nadszedł już najwyższy czas, żeby zejść z tej ścieżki i z tego kursu planowania inwestycji. Inwestycje należy planować z większą wyobraźnią i przewidywalnością zdarzeń burzących cały cykl inwestycyjny, a także uwzględniać własną niewydolność, niewydolność Miasta oraz niewydolność instytucji samorządowych i państwowych. Doprowadzają one najczęściej do sytuacji, że pozwolenie na budowę uzyskuje się pod koniec trzeciego kwartału lub w połowie czwartego kwartału, a więc z opóźnieniem prawie półrocznym, co wyklucza wykonanie planowanego etapu inwestycyjnego w danym roku i przyczynia się do obniżenia wykonania wydatków inwestycyjnych. To intencyjnie niezamierzone, a jednak w końcu nieracjonalne planowanie sprawiło między innymi, że wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych wyniósł zaledwie 50,4%. Aby w przyszłości uniknąć wpływu nieprzewidywalnych zdarzeń na realizację wydatków inwestycyjnych, Klub PiS proponuje wprowadzić do cyklu inwestycyjnego etapy przygotowawcze trwające tak długo, aż do czasu uzyskania pozwolenia na budowę.
Etapy te powinny być realizowane z małym nakładem środków. W przypadku ich ewentualnego niepowodzenia niewydatkowane środki nie będą miały znaczącego wpływu na wykonanie wydatków inwestycyjnych.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania załącznika Dzielnicy Mokotów w 2010 roku w ocenie Klubu Radnych PiS nie zasługuje w całości na pozytywne zaopiniowanie, ze względu na niski, naszym zdaniem, poziom wykonania zarówno dochodów jak i wydatków. Nie do zaakceptowania jest dla nas zwłaszcza wykonanie wydatków inwestycyjnych na tak niskim poziomie.

W imieniu Klubu Radnych PiS
Remigiusz Grodecki (przewodniczący Klubu)


[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl