Stanowisko Klubu Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
w Radzie Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy

w sprawie zagospodarowania terenu i działalności TKKF Sadybianka

Klub Radnych PiS w Radzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy opowiada się za zgodnym z wolą mieszkańców Sadyby uporządkowaniem sytuacji na terenie TKKF Sadybianka przy ul. Okrężnej. Mokotowscy radni Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie, również w poprzednich kadencjach, sprzeciwiali się komercjalizacji i intensyfikacji zabudowy terenu Sadybianki. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na wykorzystywanie obszaru Sadybianki z pogwałceniem interesów okolicznych mieszkańców i całego samorządu miejskiego. Sposób użytkowania terenu TKKF Sadybianka jest obecnie niezgodny z celem w jakim miasto przekazało go w wieczyste użytkowanie w 1993 r. Aktywność komercyjnego najemcy na Sadybiance stoi w sprzeczności z ideą i zasadami działania społecznych towarzystw krzewienia kultury fizycznej. Intensyfikacja zabudowy obszaru Sadybianki, dopuszczana w projektach miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego, zniszczy historyczną i architektoniczną tradycję przedwojennego Miasta-Ogrodu Czerniaków.

Klub Radnych PiS zwraca się o podjęcie przez władze samorządowe Warszawy, w tym szczególnie Prezydenta m.st. Warszawy i Zarząd Dzielnicy Mokotów, działań mających na celu przywrócenie społeczności lokalnej wykorzystywanego na cele komercyjne terenu TKKF Sadybianka. W walce o interes mieszkańców władze miasta powinny wykorzystać wszelkie dostępne środki prawne.

Klub Radnych PiS zwraca się o zachowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu TKKF Sadybianka charakteru tego obszaru jako pełnego zieleni i pozbawionego intensywnej zabudowy o dużych kubaturach. Uchwalony plan musi być zgodny z historyczną i architektoniczną tradycją Miasta-Ogrodu, z jego dominującą zabudową typu "willa w ogrodzie". Całe modernistyczne założenie przedwojennej oficerskiej Sadyby stanowi ważną część spuścizny architektonicznej miasta i bardzo dobrze służy mieszkańcom. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie powinien dopuszczać już żadnej dalszej intensyfikacji zabudowy rejonu Sadybianki.

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r.[Prawo i Sprawiedliwość]  

Witold Wasilewski

Mądrze i skutecznie

 

Kontakt:
tel. 693 844 303
witold_wasilewski@wp.pl